Service og support

Angrefrist
Mida Sol AS følger selvsagt vanlig norsk lov om angrefrist.

Angrerettloven Utdrag fra Forbrukerrådet - 15. juni 2001
Lov om Opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) gjelder fra. 1. mai 2001. Det spesielle ved Angrerettloven er at du har mulighet til å komme ut av et impulsivt kjøp uten å måtte begrunne overfor selgeren hvorfor du vil ha kjøpet opphevet. Angrerettloven gjelder ved avtaler om kjøp eller leie som du har inngått utenfor fast utsalgssted eller ved fjernsalg. Loven gjelder både for kjøp av varer og tjenester. Den gjelder også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp).

Angrerettloven gjelder kun i 14 dager fra du har mottatt varen.
Ved retur av varer på angrerett, må du selv dekke fraktkostnader til selger (mottaker)

Når loven gjelder
Angrerettloven gjelder når salget skjer utenfor selgerens faste utsalgssted, for eksempel dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmesalg (homeparties) og salg på arbeidsplassen. Det totale beløpet må være over 300 kroner.
Loven gjelder også ved fjernsalg som postordresalg, internettsalg, telefonsalg, TV-shop, samt enkeltbestillinger i klubbmedlemsskap (f.eks. bok og plateklubber). Ved slikt fjernsalg gjelder Angrerettloven uansett beløp.

Når loven ikke gjelder
- Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde (dvs. original
   emballasje, tilbehør osv..) og beskadigelsen og forringelsen skyldes uaktsomhet eller
   manglende omsorg fra forbrukerens side.
- Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
- På tilbehør, rekvisita og lagringsmedia til data, lyd- og billedprodukter, dersom forseglingen
   er brutt og emballasjen er åpnet
- Dersom du monterer, fjerner beskyttelsesfilm, fjerner plastfolie på
  manualer, løsner strips på kabler ol.

Fremgangsmåte ved angrerett
- Det skal benyttes original emballasje ved retur av varen
- Alt tilbehør som fulgte ved varen må returneres komplett
- Du må selv dekke fraktkostnader tilbake til selger
- Benytt Posten Norgespakke, Servicepakke eller annet fraktselskap. Da vil du få en kvittering med et sendingsnr.
  Ta vare på denne.

NB: Dersom ovenstående punkter ikke er oppfulgt, vil varen bli returnert deg med begrunnelse angrerett avslått.

Angreskjema skal følge med varen
Et standard angreskjema skal følge med varen. Dette skal være ferdig utfylt av selger, og skal benyttes av kjøper for å gi melding til selger om at han/hun ønsker å benytte angreretten. Kjøper er ikke forpliktet til å benytte angreskjema. Melding til selger skal likevel gis skriftlig dersom angreretten ønskes benyttet. Standard angreskjema kan fås ved henvendelse til Barne- og Familiedepartementet, eventuelt lastes ned direkte fra deres internettsider.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller

hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldene følgende mangelsbeføyelser:

- Holde kjøpesummen tilbake

- Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering

- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig

- Kreve erstatning

For andre kjøp enn forbrukerkjøp, gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven.

Retur av varer
All retur av varer uten vedlagt skriftlig begrunnelse fra kjøper, eller avtale med selger (jfr. kundenotater),
vil bli returnert kjøper.

HUSK:
Ta vare på emballasjen da denne skal benyttes ved retur av alle varer til selger. Dersom kjøper ikke har original emballasje, må han/hun skaffe annen passende emballasje for sikker forsendelse til selger

Ikke skriv direkte på emballasjen.
Pakken må ikke sendes mot postoppkrav.
Hvis en vare som er returnert til selger grunnet mangel, og mangelen ikke blir avdekket ved funksjonstesting, vil varen bli returnert til kjøper
med en skriftlig begrunnelse på avslaget om retur.
NB: Dette gjelder ikke ved bruk av Angrerett.

Support
Dersom varen du har kjøpt hos Mida Sol ikke fungerer som den skal, kan du kontakte oss og få hjelp.
Før du gjør det, ønsker vi at du slår opp i brukerveiledningen som fulgte med produktet, og ser om du kan løse problemet ved hjelp av denne.

Dersom du likevel ikke får produktet til å fungere som det skal, ta kontakt med vårt kundesenter på ordre@mida.no eller tlf. 55 15 07 43.